Ve? o LD Prestranek

Anketa

Kateri letni ?as vam najbolj ugaja za lov?
 

PrijavaStrelska tekma PB ZLD 2014
Sreda, 09 Julij 2014 09:18

Ekipa LD Prestranek v sestavi (od leve proti desni) Bole Simon, Ane Ho?evar in Dario Hora?ek je na regijskem strelskem tekmovanju s puko risanico, ki je potekalo 7. 6. 2014 pri lovski ko?i v Hruevju, ekipno osvojila 2. mesto.

Posamezno je bronasto medaljo osvojil Dario Hora?ek.

Ekipno je prvo mesto osvojila LD Gradi?e Koana.

Ostale fotografije so na ogled v galeriji.

 
Vabilo na razstavo trofej
Sreda, 23 April 2014 07:59

Izvrni odbor Obmo?nega zdruenja upravljavcev lovi?

Lovsko upravljavskega obmo?ja Notranjske

V A B I LO

IO OZUL LUO Notranjske Vas vljudno vabi na

slovesno otvoritev pregledne razstave trofej jelenov

in gamsov, uplenjenih v letu 2013 v LUO Notranjske.

Otvoritev bo v soboto, 26. aprila 2014, ob 17 uri

v Pristavi gradu Snenik.

Na otvoritvi razstave bodo sodelovali:

1. Pozdravni nagovor predsednika LZS mag. Sre?ka Felix

Kropeta,

2. Pozdravni nagovor Marka Jonozovi?a, vodja oddelka za divjad

in lovstvo na Zavodu za gozdove Slovenije,

3. Nagovor predsednika IO OZUL-a Notranjske, Marka Udovi?a.


Kulturni program bodo oblikovali Notranjski rogisti in pevski zbor

LD Martin Krpan Bloke.

Po kon?ani otvoritvi ste vabljeni, da se nam pridruite na

druabnem sre?anju v gosti?u Mlakar v Markovcu.

Lovski zdravo!

Predsednik IO OZUL

Marko Udovi?

 
Vznemirjanje divjadi
Petek, 28 Februar 2014 09:12

Nikar dodatno ne vznemirjajte divjadi!
petek, 7. februar 2014, SAMO VON?INA

Zaradi izrednih razmer v naravi naproamo prebivalce, da naj nikar dodatno ne vznemirjajo divjadi in drugih prostoive?ih ivali, bodisi s sprehodi, predvsem pa naj ne spu?ajo psov prosto v naravo.

Divjad in prostoive?e ivali so zaradi taknih razmer mo?no prizadete, ocenjujemo pa tudi, da je kar nekaj prostoive?ih ivali pokodovanih. V taknih razmerah si v naravi i?ejo zato?i?a oz. mirne cone. ?e se ljudje e odpravijo v naravo ali gozd (to sicer zaradi lastne varnosti tako ali tako odsvetujemo), naj ne hodijo izven glavnih uhojenih poti na manje steze in poti, saj s tem ivali dodatno vznemirjajo. Vse lastnike psov pa pozivamo, da naj - ?e se e odpravijo v naravo s psi - imajo le-te na povodcih! Prosto tekanje psov po naravi in preganjanje divjadi ter prostoive?ih ivali jih lahko dodatno oslabi, pokoduje ali jih pahne v smrtno nevarnost.
?e slu?ajno opazite pokodovano divjad, pokli?ite center za obve?anje na tevilko 112, kjer vas bodo usmerili na obmo?nega upravljavca lovi?a oz. lovsko druino, nikar pa ne poskuajte divjadi pomagati sami, saj vas lahko resno pokoduje.

Takoj, ko bodo razmere to dopu?ale, se bodo lovski ?uvaji odpravili na teren, da si ogledajo stanje v gozdovih in naravi, pomagajo ujetim ali pokodovanim prostoive?im ivalim.

Lovska zveza Slovenije

 
Petek, 28 Februar 2014 09:08

SPORO?ILO ZA JAVNOST

Lovci, ribi?i, taborniki in planinci po letih prizadevanj za ureditev omejevanja voenj v naravnem okolju enotni: tako vonje z motornimi vozili kot tudi s kolesi morajo biti urejene z zakonom

Ljubljana, 25. 2. 2014 Predstavniki Lovske zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Ribike zveze Slovenije in Zveze tabornikov Slovenije, ki v okviru Nevladne skupine za okoljsko in drutveno zakonodajo e nekaj let pristojne institucije kot tudi iro javnost opozarjajo na nujnost ureditev voenj v naravnem okolju, so na skupnem sestanku sprejeli skupna stali?a in pripombe glede sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave ter Zakona o vodah ter jih posredovali Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS.

?lani nevladne skupine, ki zdruujejo preko 100.000 ?lanov, sicer pozdravljajo dolgo pri?akovano pripravo osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave ter se z ve?ino predlaganih reitev strinjajo, a so si enotni, da je treba z zakonom urediti tako problematiko voenj z motornimi vozili kot tudi s kolesi, pri ?emer vonja s kolesi ne more biti obravnavana enako kot vonja z motornimi vozili, ki povzro?a dejansko kodo v naravnem okolju, in mora biti obravnavana z ve?jimi omejitvami in sankcionirana s strojimi kaznimi. Poleg tega se strinjajo, da je treba vonjo s kolesi urejati na na?in, da se prepre?i konflikte med razli?nimi uporabniki in da se jim nameni povrine, ki so e v osnovi grajene za vonjo z vozili. Nasprotujejo pa vsakrnim vonjam vseh oblik motornih vozil in koles v prosti naravi. Opozarjajo, da je treba v praksi zagotoviti jasen in u?inkovit sistem nadzora uzakonjene ureditve in dravo naproajo, da poenostavi postopke za gradnjo namenskih portnih poligonov za gorske kolesarje in razli?na motorna vozila, kar bi razbremenilo pritiske na ceste v naravi. Ob tem pa dravi ponujajo reitev in ponovno predlagajo, da rekreacijo v naravi in njena pravila ureja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. V tem okviru lahko v sistem neposrednega nadzora vklju?i lovske in ribike ?uvaje, tabornike prostovoljce ter strokovno usposobljene varuhe gorske narave, ki e sedaj opravljajo dolo?ene naloge, za katere jih je pooblastila drava; z ustrezno prilagoditvijo pooblastil pa bi lahko izvajali tudi tovrstni nadzor. To bi za dravo pomenilo finan?no razbremenitev oziroma brezpla?no izvajanje nadzora.

V zvezi s predlogom novele Zakona o vodah so ?lani nevladne skupine podprli predloge Ribike zveze Slovenije in se strinjajo z njihovimi argumenti. Vsi ?lani skupine pozivajo dravo, da naj dosledno spotuje vsa slovenska in evropska zakonska dolo?ila pri gradbenih posegih v vodotoke, izrecno pa ?lani skupine od drave pri?akujejo, da bo v vseh upravnih postopkih pridobivanja vodnih dovoljenj upotevala ribike koncesionarje kot relevantne stranke v postopku.

Ob tem so ?lani nevladne skupine podprli pobudo Planinske zveze Slovenije za uvedbo samostojne klasifikacije objektov drutev, ki delujejo v javnem interesu, (to so lovske, planinske, ribike, tabornike ko?e in domovi) pri Geodetski upravi RS in s tem znia stopnjo njihove obdav?itve.

Nevladna skupina za okoljsko in drutveno zakonodajo je nastala iz Nevladne skupine za omejitev voenj z vozili, saj je aktualnih zakonov, s katerimi so povezane dejavnosti organizacij v skupini, e precej in niso povezani samo s podro?jem naravnega okolja. Glede zakonov bodo delovali tudi proaktivno, na predloge se ne bodo samo odzivali in nanje reagirali, ampak bodo svoje predloge podajali e vnaprej. Tako se je e v preteklosti aktivno vklju?evala v snovanje posameznih vsebinskih reitev na podro?ju urejanja omejevanja voenj v naravnem okolju. Da bi spodbudila pripravo samostojnega zakona, ki bi urejal problematiko voenj v naravnem okolju, je junija 2013 organizirala posvet v Dravnem svetu, na katerem so sodelovale tako nevladne kot vladne organizacije.

Dandanes je ve? kot o?itno, da naravno okolje ne more prenesti vseh dejavnosti, ki si jih je izmislil ?lovek. Nujnost ohranitve ne samo naravnega okolja, tudi ?loveka zato zahteva dolo?ene samoomejitve, ki jim morajo biti podrejene tudi ?lovekove dejavnosti v naravi.

Lovska zveza Slovenije,

Ribika zveza Slovenije,

Zveza tabornikov Slovenije,

Planinska zveza Slovenije,

predsednik mag. Sre?ko Felix Krope

predsednik dr. Miroslav aberl

stareina Jernej Stritih

predsednik Bojan Rotovnik

Dodatne informacije:

Ivo tajdohar, Zveza tabornikov Slovenije, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 041 490 777,

Igor Mili?i?, Ribika zveza Slovenije, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 041 738 849,

Zdenka Miheli?, Planinska zveza Slovenije, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 041 222 358,

Sabina Mrlak, Lovska zveza Slovenije, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 040 135 150.

 


Stran 5 od 7
free pokerfree poker

Iskanje

Lovska druina Prestranek
Ulica padlih borcev 7

6258 Prestranek

© 2013 LD Prestranek. Vse pravice pridržane. All rights reserved. Fotografije in teksti na spletni strani so avtorsko delo, zato je njihova uporaba brez predhodnega dovoljenja avtorjev prepovedana.